SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

1. OPREDELITEV in DEFINICIJE

1.1. Spletni portal mediaspeed.net je sistem spletnih strani, namenjen distribuciji fotografij, video filmov in tekstov iz dogodkov ter fotografiranja in snemanja ostalih aktivnosti v Sloveniji in po vsem svetu. Spletni portal omogoča neposreden nakup fotografij in z njimi povezanih izdelkov na daljavo, in sicer preko svetovnega spleta, med izvajalcem storitve in kupci fotografij in video filmov. Ta storitev je »storitev informacijske družbe«, izvajalec storitve pa »ponudnik storitev informacijske družbe« v smislu Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list št. 20/1998 s spremembami). Vse storitve spletnega portala so predmet v nadaljevanju navedenih pogojev.

1.2. V teh splošnih pogojih uporabe spletnega portala imajo izrazi, navedeni v nadaljevanju, naslednji pomen:

 • splošni pogoji: ti splošni pogoji uporabe spletnega portala.
 • spletni portal: sistem spletnih strani, dostopen preko spletnih domen mediaspeed.net. Pojem »spletni portal« pomeni vse spletne strani znotraj domen mediaspeed.net.
 • upravljalec: upravljalec spletnega portala, to je družba MEDIASPEED, medijska agencija in druge poslovne storitve, d.o.o. (skrajšana firma: Mediaspeed, d. o. o.), Koroška cesta 113b, 2000 Maribor, matična št. 3808807000, ID za DDV SI85489930, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru, Slovenija, pod vložno št. 2010/3275 z osnovnim kapitalom 7.500,00 EUR, transakcijski račun odprt pri NKBM d.d. št. SI56 0451 5000 2399 415, ki jo zastopata direktorica Natalija Cvetko in direktor Borut Cvetko. Družba je zavezanec za plačilo DDV.
 • izvajalec storitve:
  • Izvajalec storitve za območje Republike Slovenije: v primeru nakupa fotografij in video posnetkov za območje Republike Slovenije je izvajalec storitve družba MEDIASPEED, medijska agencija in druge poslovne storitve, d.o.o. (skrajšana firma: Mediaspeed, d. o. o.), Koroška cesta 113b, 2000 Maribor, matična št. 3808807000, ID za DDV SI85489930, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru, Slovenija, pod vložno št. 2010/3275 z osnovnim kapitalom 7.500,00 EUR, transakcijski račun odprt pri NKBM d.d. št. SI56 0451 5000 2399 415, ki jo zastopata direktorica Natalija Cvetko in direktor Borut Cvetko. Družba je zavezanec za plačilo DDV.
 • uporabnik: vsak obiskovalec spletnega portala.
 • registriran uporabnik: uporabnik, ki je na podlagi registracije pridobil uporabniški račun in s tem možnost uporabe naprednih funkcij oz. storitev spletnega portala.
 • uporabniški račun: račun na spletnem portalu, ki ga uporabnik pridobi z registracijo, po odobritvi izvajalca storitve, družbe Mediaspeed d.o.o.
 • e-denarnica: predplačniški račun registriranega uporabnika, iz dobroimetja na katerem je mogoče plačilo blaga in storitev na spletnem portalu www.mediaspeed.net pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih.

2. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV in UPORABA PRAVA

2.1. Obisk in uporaba spletnega portala je dovoljena samo pod pogojem, da se uporabnik strinja s temi splošnimi pogoji. Z vsakokratnim vstopom na spletni portal uporabnik soglaša, da je seznanjen s splošnimi pogoji ter da jih v celoti sprejema. V primeru, da se uporabnik s splošnimi pogoji ne strinja, uporaba spletnega portala ni dovoljena in ga mora uporabnik zapustiti.

2.2. Splošne pogoje izdaja upravljalec spletnega portala in se lahko kadarkoli brez vnaprejšnjega obvestila spremenijo. Vsaka uporaba spletnega portala je predmet v tistem trenutku veljavnih splošnih pogojev. Za seznanjenost z vsakokrat veljavnimi splošnimi pogoji je odgovoren uporabnik.

2.3. Upravljalec portala in izvajalec storitve za območje Republike Slovenije je ustanovljen in posluje skladno s pravom Republike Slovenije.

3. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

3.1. Vsebina spletnega portala je v celoti v lasti upravljalca Mediaspeed, d. o. o., razen a) vsebine oglasov uporabnikov portala, b) vsebine komercialnih oglasov. Imetnik vseh upravičenj avtorske pravice na vsebinah spletnega portala, ki so v lasti upravljalca, vključno s temi splošnimi pogoji, je upravljalec in si jih v celoti pridržuje Mediaspeed d.o.o.. Upravljalec je prav tako imetnik oz. upravičeni uporabnik vseh znamk, ki se pojavljajo na spletnem portalu, razen a) tistih, ki se pojavljajo v vsebini komercialnih oglasov, b) v okviru predstavitev ali PR sporočil, ki se objavljajo na spletni strani. Uporaba informacij s spletnega portala, varovanih z omenjeno avtorsko pravico in pravicami industrijske lastnine upravljalca spletnega portala, je dovoljena le za lastne potrebe in pod pogojem, da so te reproducirane vsebinsko dosledno in v enakem kontekstu ter da je naveden kot vir spletni portal mediaspeed.net in kot nosilec avtorske pravice Mediaspeed, d. o. o. Uporaba katerekoli vsebine, objavljene na spletnem portalu in v lasti upravljalca ter varovane z avtorsko pravico ali pravicami industrijske lastnine, v druge namene kot za lastne potrebe, je dovoljena samo na podlagi predhodnega pisnega soglasja upravljalca. Preoblikovanje informacij ali uporaba v drugem kontekstu je tudi v tem primeru dopustna samo pod pogojem, da je to izrecno navedeno in da so citirani deli jasno označeni.

3.2. Vsebina komercialnih oglasov je v lasti tretjih oseb in zanjo ti pogoji uporabe ne veljajo. Uporaba omenjenih vsebin je dovoljena pod pogoji, ki jih določijo njihovi lastniki oz. imetniki avtorske pravice oz. pravic industrijske lastnine na navedenih vsebinah. Dokler uporabniki oz. imetniki pravic intelektualne lastnine za te vsebine izrecno pisno ne določijo drugače, se šteje, da veljajo za njihovo uporabo enaki pogoji kot so v prejšnji točki opredeljeni za vsebine na spletnem portalu, katerih lastnik je upravljalec.

3.3. S trenutkom, ko so nove fotografije, video vsebine ali drugi prispevki objavljeni na spletnem portalu mediaspeed.net, preidejo na upravljalca portala na poslanem prispevku vsa materialna upravičenja iz avtorske pravice. Prispevki vključujejo besedila, slike, video in druge oblike sporočanja, pri čemer so ti lahko objavljeni na forumu, kot komentarji uporabnikov ali v okviru predstavitve članka, objave na socialnem omrežju ali v tiskani obliki. Prenos upravičenj zajema zlasti pravico do reproduciranja, pravico javnega izvajanja, pravico javnega prenašanja, pravico javnega predvajanja, pravico javnega prikazovanja, pravico radiofuznega oddajanja, pravico dajanja na voljo javnosti, pravico predelave, pravico distribuiranja, pravico dajanja v najem, pravico do distribucije, javne priobčitve ter vse sorodne pravice na avtorskem delu; nadalje pa še pravico do hrambe in distribucije v elektronski obliki ter pravico uporabe na trgovskem blagu. Prenos je neizključen, časovno in teritorialno neomejen. Izvajalec je navedene pravice upravičen prenesti naprej na tretje osebe. Prispevek ali njegov sestavni del je upravičen zavarovati in uporabljati kot znak razlikovanja ali ga uporabiti v oglaševalske namene.

3.4. Če je na spletni portal mediaspeed.net narejena povezava s tretjih strani, mora biti spletna stran spletnega portala edini element v oknu brskalnika – prikaz spletne strani portala znotraj okvira druge spletne strani je prepovedana. Upravljalec si pridržuje pravico, da takšno povezovanje s tretjih strani po lastni diskreciji prepove.

4. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

4.1. Vsebina, funkcionalnost in storitve, ki jih spletni portal ponuja, so »takšne, kot so«. Informacije, objavljene na spletnem portalu, so informativne narave. Upravljalec portala si bo prizadeval zagotavljati točnost, popolnost in ažurnost informacij, objavljenih na spletnem portalu, vendar za to ne jamči.

4.2. Uporabnik spletni portal uporablja na lastno odgovornost. Sam je dolžan zagotoviti ukrepe za varovanje svoje informacijske opreme in svojega informacijskega sistema, ki so potrebni za nemoten in varen dostop do spletnega portala (zaščita pred vdori, zaščita pred virusi itd.) ter nemoteno in varno prejemanje elektronske pošte. Uporabnik je prav tako sam odgovoren za varovanje svojih podatkov in drugih podatkov, ki jih prenaša preko svetovnega spleta. Upravljalec zaščite pred vdori v informacijski sistem uporabnika, dostopom nepooblaščenih oseb do uporabnikovih podatkov ter zlorabami informacijske opreme, informacijskega sistema ter podatkov iz tega odstavka ne zagotavlja, razen v obsegu, kot ga določajo ostala določila teh splošnih pogojev (npr. varstvo osebnih podatkov – točka 5).

4.3. Upravljalec ne prevzema nobenega jamstva glede hrambe in varnostnega kopiranja podatkov uporabnikov, objavljenih ali vnesenih na spletni portal. V primeru morebitne izgube podatkov za izgubo ne odgovarja.

4.4. Upravljalec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega opozorila spremeni, razširi, doda ali odstrani vsebino spletnega portala in/ali nabor storitev, ki jih spletni portal ponuja, kar vključuje spremembo funkcionalnosti strani in/ali uporabniške izkušnje. Uporabnik v primeru iz tega odstavka nima pravice do nadomestila, kompenzacije na drugačni podlagi ali odškodnine, sme pa odstopiti od pogodbe v skladu s točko 9.9.

4.5. Kadar povezave na spletnem portalu vodijo do spletnih strani izven domene http://medidaspeed.net, te strani niso pod nadzorom, upravljanjem ali v zvezi z upravljalcem spletnega portala in slednji nima nobenega vpliva na njihovo vsebino. Upravljalec zato ne jamči za vsebino in varnost teh spletnih strani, prav tako pa ne prevzema odgovornosti za varstvo in zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

4.6. Oglasi na spletnem portalu so last tistega uporabnika, ki je oglas objavil oz. osebe, ki je objavo naročila. Za resničnost oddanih oglasov, pravilnost njihove vsebine ter skladnost oglasov s predpisi je odgovoren uporabnik, ki oglas objavi oz. oseba, ki je oglas naročila. Upravljalec portala ali izvajalec storitve ni odgovoren za resnost ponudb iz oglasov ter kvaliteto ali druge vidike izvedbe storitev, ki so vsebina oglasov. Upravljalec in izvajalec storitve vsebine oddanih oglasov ne preverjata in ne prevzemata odgovornosti, ki iz tega izhaja.

4.7. Oglas lahko predstavlja ponudbo ali vabilo za postavljanje ponudb. Kadar oglas predstavlja ponudbo, je oglaševalec na objavljene pogoje vezan. S sprejemom ponudbe nastane med njim in uporabnikom, ki je ponudbo sprejel, obligacijsko razmerje. Upravljalec portala niti izvajalec storitve v tem razmerju nista udeležena. Vse morebitne spore iz tako sklenjenega razmerja rešujeta oglaševalec in tisti, ki je ponudbo sprejel, izključno med sabo. Upravljalec oziroma izvajalec storitve v primeru takšnega spora ne nosita nobene odgovornosti.

4.8. Upravljalec portala ne prevzema odgovornosti za objave uporabnikov portala in predstavitev posameznih ribolovnih revirjev oz. ribolova na morju, za katere je odgovorna oseba, ki prispevek objavi. Uporabnik upravljalcu jamči, da je imetnik materialnih avtorskih pravic na vseh vsebinah, ki jih posreduje v objavo ali sam objavi na spletnem portalu. Upravljalec si pridržuje pravico vsako tako objavo preprečiti, spremeniti, umakniti ali ponovno objaviti, zlasti v primeru, če bi bila ugotovljena protipravnost objave.

4.9. Upravljalec portala ne prevzema odgovornosti za ravnanja in vedenje uporabnikov spletnega portala nasproti drugim uporabnikom spletnega portala ali tretjim osebam.

4.10. Upravljalec portala in izvajalec storitve ne prevzemata odgovornosti za elektronska sporočila v zvezi z vsebino spletnega portala mediaspeed.net po trenutku, ko takšno elektronsko sporočilo vstopi v informacijski sistem izven nadzora upravljalca.

4.11. Upravljalec in izvajalec storitve ne prevzemata nobene odgovornosti za kakršnokoli neposredno ali posredno škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi uporabe spletnega portala ali informacij oz. vsebin, ki so na njem objavljene. Omejitev odgovornosti med drugim vključuje škodo, ki bi uporabniku lahko nastala zaradi netočnosti, nepopolnosti ali napačnosti objavljenih informacij ali netočnosti, nepopolnosti ali neresničnosti informacij, ki jih vsebujejo objavljeni oglasi. Prav tako upravljalec in izvajalec storitve ne prevzemata nobene odgovornosti zaradi sprememb v obsegu objavljenih vsebin ali ponujenih storitev (točka 4.3.), vključujoč nemožnost uporabe predhodno dostopnih vsebin, storitev ali funkcij. Izključitev odgovornosti velja tudi v primeru nemožnosti uporabe spletnega portala ali njegove nedostopnosti ne glede na razlog ter izgube podatkov o uporabniku, njegovem uporabniškem računu ali njegovih objavljenih ali neobjavljenih oglasih ali prenešenih vsebin iz spletnega portala. Upravljalec spletnega portala in izvajalec storitve ne odgovarjata za pravilnost in popolnost podatkov o posameznih fotografijah, osebah na njih, člankih, video in drugih vsebinah ter njihovih kontaktnih podatkov.

4.12. Upravljalec in izvajalec storitve uporabniku odgovarjata izključno v mejah, ki jih določajo ti splošni pogoji. Kakršnakoli drugačna odgovornost ali odgovornost na drugem temelju, kot je določena v teh splošnih pogojih, je izključena, razen, če ne izhaja drugače iz prisilnih predpisov. Uporabnik nima pravice do povrnitve škode, ki bi jo utrpel zaradi uveljavljanja zahtevkov nasproti upravljalcu oz. izvajalcu storitve. Omejitve odgovornosti ne veljajo v primeru hude malomarnosti ali naklepa upravljalca oz. in izvajalca storitve.

5. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

5.1. Upravljalec in izvajalec storitve sta zavezana k varovanju zasebnosti uporabnikov spletnega portala skladno z zakonodajo Republike Slovenije in pravom Evropske unije, zlasti Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).

5.2. Upravljalec osebnih podatkov v smislu Zakona o varstvu osebnih podatkov je upravljalec spletnega portala, kot je opredeljen v točki 1.2. Upravljalec ne bo zbiral nobenih osebnih podatkov uporabnikov (npr. imena, priimka, naslova, telefonske številke, elektronskega naslova, itd.) razen tistih, ki jih uporabnik posreduje prostovoljno.

5.3. Upravljalec o uporabnikih, ki niso registrirani uporabniki, osebnih podatkov ne zbira.

5.4. O registriranih uporabnikih upravljalec skladno s točko 9.2. v povezavi z zagotavljanjem storitev spletnega portala obvezno zbira naslednje podatke:
Zap. št. Osebni podatek Namen obdelave

 • Ime in priimek
  • Identifikacija registriranega uporabnika,
  • Omogočanje prijave v uporabnikov profil na spletnem portalu,
  • Omogočanje registriranim uporabnikom uporabo storitev in funkcionalnosti spletnega portala, zlasti dostave kupljenih prodajnih artiklov.
  • Vodenje evidence registriranih uporabnikov spletnega portala.
  • Nekomercialna komunikacija upravljalca z registriranim uporabnikom.
  • Izvajanje statističnih, marketinških in drugih analiz ter spremljanje uporabe storitev in funkcionalnosti spletnega portala. Isto kot zgoraj pri točki 1.
 • Elektronski naslov
  • Identifikacija registriranega uporabnika,
  • Omogočanje prijave v uporabnikov profil na spletnem portalu,
  • Omogočanje registriranim uporabnikom uporabo storitev in funkcionalnosti spletnega portala, zlasti dostave kupljenih artiklov in ali storitev.
  • Vodenje evidence registriranih uporabnikov spletnega portala.
  • Nekomercialna komunikacija upravljalca z registriranim uporabnikom.
  • Izvajanje statističnih, marketinških in drugih analiz ter spremljanje uporabe storitev in funkcionalnosti spletnega portala.
  • Obveščanje o novostih na spletnem portalu, njegovih funkcijah in storitvah ter drugo nekomercialno obveščanje (osebni podatek bo uporabljen za ta namen zgolj na podlagi izrecnega dovoljenja uporabnika).
  • Pošiljanje reklamnih sporočil (osebni podatek bo uporabljen za ta namen zgolj na podlagi izrecnega dovoljenja uporabnika).
 • Podatek o nakupih fotografij in drugih vsebin iz portala (številu, vrsti, času nakupa itd.)
  • Izvajanje statističnih, marketinških in drugih analiz ter spremljanje uporabe storitev in funkcionalnosti spletnega portala.
  • Odkrivanje, preprečevanje in sankcioniranje takšne uporabe spletnega portala, ki ni v skladu s predpisi ali temi splošnimi pogoji.
 • IP številka elektronske naprave, s katere je bil opravljen nakup
  • Odkrivanje, preprečevanje in sankcioniranje takšne uporabe spletnega portala, ki ni v skladu s predpisi ali temi splošnimi pogoji.

5.5. O registriranih uporabnikih upravljalec na podlagi prostovoljnega privoljenja registriranega uporabnika zbira naslednje podatke:
Zap. št. Osebni podatek Namen obdelave

 • Telefonska številka
  • Omogočanje registriranim uporabnikom uporabo storitev in funkcionalnosti spletnega portala, zlasti informiranje o dogodkih in novih vsebinah na portalu.
  • Nekomercialna komunikacija upravljalca z registriranim uporabnikom.
  • Obveščanje o novostih na spletnem portalu, njegovih funkcijah in storitvah ter drugo nekomercialno obveščanje (osebni podatek bo uporabljen za ta namen zgolj na podlagi izrecnega dovoljenja uporabnika).
  • Pošiljanje reklamnih sporočil (osebni podatek bo uporabljen za ta namen zgolj na podlagi izrecnega dovoljenja uporabnika).
 • 2 Podatek o elektronskem naslovu
  • Omogočanje registriranim uporabnikom uporabo storitev in funkcionalnosti spletnega portala, zlasti informiranje o dogodkih in novih vsebinah na portalu.
  • Nekomercialna komunikacija upravljalca z registriranim uporabnikom.
  • Obveščanje o novostih na spletnem portalu, njegovih funkcijah in storitvah ter drugo nekomercialno obveščanje (osebni podatek bo uporabljen za ta namen zgolj na podlagi izrecnega dovoljenja uporabnika).
  • Pošiljanje reklamnih sporočil (osebni podatek bo uporabljen za ta namen zgolj na podlagi izrecnega dovoljenja uporabnika).

5.6. Upravljalec se zaveže zbrane osebne podatke varovati kot tajne in si prizadevati za njihovo zaščito pred dostopom nepooblaščenih tretjih oseb. Zbrane osebne podatke bo upravljalec zbiral, obdeloval in uporabljal samo za namene, za katere so mu bili posredovani, in v obsegu, potrebnem za delovanje spletnega portala in izvajanje storitev, ki jih spletni portal omogoča.

5.7. Upravljalec bo osebne podatke registriranih uporabnikov hranil ves čas, dokler bo imel uporabnik status registriranega uporabnika, ter še največ eno leto po prenehanju tega statusa. Ostale podatke bo hranil, dokler bo to nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani. Po preteku v tem odstavku določenega časa hrambe bo upravljalec podatke izbrisal ali anonimiziral, tako da posameznih podatkov ali njihove kombinacije ni mogoče več povezati z določenim registriranim uporabnikom.

5.8. Uporabnik ima kadarkoli pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, ter pravico do omejitve uporabe osebnih podatkov na izbrane namene. Uporabnik in oseba iz točke 5.6. imata prav tako pravico do prenosa podatkov k tretji osebi. Pri tem veljajo omejitve iz točke 5.11. - v primeru suma kaznivega dejanja ali neupravičene uporabe osebnih podatkov tretjih oseb bo upravljalec podatke hranil, dokler bo to potrebno zaradi teka uradnih postopkov. Če vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje, izbris osebnih podatkov, omejitev namenov njihove uporabe ali prenos k tretji osebi niso mogoči z uporabo funkcij ali storitev, do katerih je mogoče dostopati na podlagi prijave na spletni portal z registracijskim profilom, lahko navedeno uporabnik oz. oseba iz točke zahteva po elektronski pošti na naslovu info@mediaspeed.net. Zahtevane informacije bo upravljalec posredoval izključno v elektronski obliki. Upravljalec ni dolžan ugoditi zahtevi za vpogled, prepis ali kopiranje osebnih podatkov, če je ta podana manj kot tri mesece po zadnji zahtevi, ki ji je upravljalec ugodil, pa za ponovno zahtevo v tako kratkem roku ni razumnih razlogov.

5.9. Upravljalec zbranih osebnih podatkov ne bo posredoval, prodal ali drugače razkril tretjim osebam. V primeru, da bi bil dostop do podatkov tretjim osebam nujen zaradi pogodbenega sodelovanja s takšnimi tretjimi osebami v zvezi z delovanjem spletnega portala (npr. storitve programiranja, vzdrževanja baz, gostovanja spletnih strani, itd.), bo upravljalec dostop tem tretjim osebam omogočil samo pod pogojem, da se bodo zavezale k takšni ravni zaščite osebnih podatkov, kot so opredeljene v tem poglavju.

5.10. V primeru, da registrirani uporabnik opravi nakup za drugo osebo, registrirani uporabnik jamči in odgovarja, da je osebo, za katero opravlja nakup seznanil z določili uporabe spletnega portala in s temi splošnimi pogoji.

5.11. Upravljalec si pridržuje pravico do razkritja osebnih podatkov državnim organom, organom lokalnih samoupravnih skupnosti ali nosilcem javnih pooblastil v primerih, ko dolžnost razkritja izhaja iz prisilnih predpisov. V primeru, da upravljalec ugotovi, da iz ravnanja uporabnika portala izhaja sum kaznivega dejanja ali neupravičene uporabe osebnih podatkov tretjih oseb, bo upravljalec takšen sum naznanil pristojnim organom.

6. POGOJI UPORABE SPLETNEGA PORTALA

6.1. Uporabnik lahko postane registriran uporabnik z registracijo na spletnem portalu. Registrirani uporabniki imajo dostop do naprednih funkcij oz. storitev spletnega portala, zlasti do možnosti nakupa medijskih vsebin portala.

6.2. Registracija je namenjena uporabnikovi lastni uporabi naprednih funkcij oz. storitev spletnega portala. Z registracijo fizična oseba kot uporabnik izjavlja, da: a) je fizična oseba, starejša od 15 let, v primeru, da je mlajša, pa, da ima za registracijo dovoljenje zakonitega zastopnika ali skrbnika, b) da registracijo opravlja v svojem imenu; v primeru, da je uporabnik mlajši od 15 let, izjavlja tudi, da registracijo opravlja z dovoljenjem zakonitega zastopnika ali skrbnika, c) da je seznanjen s splošnimi pogoji, jih v celoti sprejema in se jih zaveže upoštevati; v primeru, da je uporabnik mlajši od 15 let, z registracijo potrjuje, da so splošni pogoji znani zakonitemu zastopniku ali skrbniku, ki uporabniku dovoljuje, da jih sprejme in v celoti spoštuje. Registracija v primeru kakršnih koli zadržkov ali nestrinjanja s splošnimi pogoji ni dovoljena in jo je uporabnik dolžan prekiniti.

6.3. Uporaba storitev, ki so omogočene le registriranim uporabnikom (napredne funkcije spletnega portala), je dovoljena samo imetniku uporabniškega računa osebno. Posojanje uporabniškega računa ali povpraševanja za druge osebe, uporaba tujega uporabniškega računa ter preusmerjanje uporabniškega računa niso dovoljeni. Registrirani uporabnik je odgovoren za svoj uporabniški račun. Podatke, s katerimi do uporabniškega računa dostopa (t. j. uporabniško ime in geslo), je dolžan varovati kot tajne.

6.4. Uporabnik se zaveže uporabniški račun in storitve spletnega portala uporabljati na takšen način, da pri tem ne bo kršil prisilnih predpisov Republike Slovenije ali teh splošnih pogojev. Zlasti ne sme objavljati, pošiljati, posredovati, nalagati ali posredno omogočati dostopa do vsebin, povezav na vsebine ali podatkov, na podlagi katerih je mogoč dostop do vsebin, ki kršijo prisilne predpise. To še posebej velja za vsebine, katerih hramba, posedovanje ali posredovanje predstavlja kaznivo dejanje (npr. otroška pornografija, kršitve človekovih pravic itd.), katere kršijo osebnostne pravice tretjih, vključno z varstvom osebnih podatkov, pravice intelektualne lastnine, spodbujajo k narodnostni, rasni, spolni, jezikovni, verski, politični, izobrazbeni ali drugi diskriminaciji, vključno z diskriminacijo na podlagi gmotnega stanja, rojstva, družbenega položaja, invalidnosti ali drugih osebnih okoliščin.

6.5. Prepovedana je uporaba spletnega portala ali podatkov, ki jih vsebuje, za pošiljanje verižnih pisem ali vsiljene pošte (t. i. »spam« pošte).

6.6. Upravljalec si pridržuje pravico do preverjanja objav registriranih uporabnikov in njihovega izbrisa, blokade objave celotne vsebine ali dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila v primeru, da objava krši predpise ali te splošne pogoje.

6.7. Uporabnik portala je dolžan s skrbnostjo dobrega gospodarja storiti vse, da prepreči širjenje oz. distribucijo računalniških virusov, trojanskih konjev ali druge škodljive oz. neželene programske kode s pomočjo spletnega portala k drugim uporabnikom portala.

6.8. Za uporabo uporabniškega računa in storitev spletnega portala kot tudi za ustrezno varovanje podatkov, s katerimi do uporabniškega računa dostopa, pred zlorabami, prevzema uporabnik vso odgovornost, vključno z odškodninsko odgovornostjo.

7. TEHNIČNE ZAHTEVE ZA UPORABO SPLETNEGA PORTALA

7.1. Uporaba spletnega portala je mogoča samo pod pogojem, da se uporabnik strinja z uporabo v tem členu naštetih tehnologij in orodij oz. postopkov.

7.2. Ob prvem obisku spletnega portala bo na računalnik oz. drugo elektronsko napravo, s katere uporabnik dostopa do spletnega portala, pod pogojem, da nastavitve spletnega brskalnika to omogočajo, nameščen piškotek (t. i. cookie). Ob ponovnem obisku spletnega portala bo spletni strežnik spletnega portala samodejno dostopal do vsebine piškotka, shranjenega na elektronski napravi uporabnika. Piškotki ne omogočajo zbiranja osebnih podatkov o uporabniku elektronske naprave, na kateri so shranjeni, prav tako pa ne morejo biti uporabljeni za zagon programov in drugih zagonskih datotek ali prenos virusov, trojanskih konjev ali druge škodljive ali neželene programske kode v elektronsko napravo uporabnika.

7.3. Shranjevanje piškotkov je namenjeno zbiranju statistike o obisku spletnega portala in podatkov o tem, katere povezave na spletnem portalu uporabniki uporabljajo. Podatki se zbirajo in obdelujejo agregirano in ne omogočajo razpoznave načina uporabe portala za posameznega uporabnika. S tem upravljalec spletnega portala ugotavlja, ali povprečen uporabnik dobiva informacije, ki jih išče, ter na tej podlagi prilagaja svoje storitve in funkcionalnost spletnega portala.

7.4. Spletni portal uporablja tehnologijo spletnih signalov, znano tudi pod imenom tehnologija prozornih gifov ali tehnologija oznak ukrepanja. Upravljalec tehnologije ne uporablja za dostop do podatkov, ki bi omogočali osebno prepoznavo uporabnika na spletnem portalu. Namen uporabe je zbiranje statističnih podatkov o uporabi spletnega portala, predvsem števila klikov na določene povezave. S pomočjo te tehnologije upravljalec izboljšuje storitve in funkcionalnost spletnega portala.

7.5. Registrirani uporabnik soglaša, da sme upravljalec portala ob nakupu fotografij in drugih vsebin ali izdelkov in storitev zabeležiti in shraniti IP številko elektronske naprave, s katere je bil opravljen nakup ter da sme v primeru kršitve predpisov, pravic tretjih ali teh splošnih pogojev ta podatek uporabiti v dokazne namene oz. ga posredovati pristojnim državnim organom skladno s točko 5.12.

8. STORITVE PORTALA

8.1. Spletni portal omogoča naslednje glavne storitve:

 • pregledovanje fotografij, člankov, prispevkov, video zapisov na spletnem portalu,
 • oglaševanje komercialnih in nekomercialnih oglaševalcev na spletnem poratlu,
 • registracija za nakup fotografij in ostalih vsebin,
 • nakup fotografij in ostalih vsebin za registrirane in nerigistrirane uporabnike,
 • predlaganje podpisov na posamezne fotografije,
 • tehnično pomoč preko elektronske pošte in/ali telefona,
 • deljenje fotografij preko socialnih omrežij,
 • kopiranje spletne povezave na posamezno fotografijo.

9. REGISTRACIJA

9.1. Uporabnik portala postane registrirani uporabnik z registracijo na portalu, s čimer pridobi na portalu svoj uporabniški račun. Zahtevo za registracijo uporabnik pošlje preko registracijskega obrazca.

9.2. Ob registraciji je dolžan uporabnik v registracijskem obrazcu sporočiti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča ter elektronski naslov, ki je hkrati uporabniško ime uporabnika.

9.3. V primeru spremembe podatkov iz prejšnje točke jih je dolžan uporabnik upravljalcu portala sporočiti v treh delovnih dneh po elektronski pošti na naslov info@mediaspeed.net. Ne glede na prejšnje določilo je uporabnik dolžan v primeru nameravane ukinitve svojega elektronskega naslova zaprositi za spremembo uporabniškega imena skladno s točko 9.10. vsaj 10 delovnih dni pred načrtovano ukinitvijo, saj bo uporabnikov račun v primeru zaprtja uporabniškega računa pri ponudniku predalov elektronske pošte avtomatično deaktiviran ter po enem mesecu ukinjen.

9.4. Z oddajo registracijskega obrazca uporabnik soglaša, da je seznanjen s splošnimi pogoji ter da jih v celoti sprejema in se jih zaveže spoštovati. V primeru, da se uporabnik s splošnimi pogoji ne strinja, uporaba spletnega portala ni dovoljena in ga mora uporabnik zapustiti.

9.5. Uporabnik z oddajo registracijskega obrazca jamči, da so sporočeni podatki točni in pravilni.

9.6. Po oddaji registracijskega obrazca upravljalec portala prijavo preveri in pošlje uporabniku povratno potrditveno elektronsko sporočilo, s katerim preveri identiteto uporabnika, ki je podal zahtevo za registracijo. Ko uporabnik identiteto potrdi, je registracija zaključena, registrirani uporabnik pa pridobi možnost uporabe naprednih funkcij oz. storitev portala, opredeljenih v točki 8.1.

9.7. Z registracijo na portalu se uporabnik strinja, da lahko upravljalec spletnega portala oz. izvajalec storitve njegove osebne podatke, zlasti sporočeni elektronski poštni naslov, ki ga je navedel ob registraciji, uporabljata za namene iz točke 5.4. Pod pogojem, da je uporabnik to izrecno posebej dovolil, se strinja, da lahko upravljalec spletnega portala njegove osebne podatke uporablja za dovoljene namene iz točke 5.5. Dovoljenje se nanaša tako na osebno komuniciranje kot na komuniciranje brez posredovanja človeka (avtomatično generirana sporočila).

9.8. Registriran uporabnik lahko registracijo na spletnem portalu kadarkoli prekine brez navajanja razloga. Zahtevo za izbris iz registracije je potrebno poslati z v registraciji navedenega elektronskega naslova na elektronski naslov info@mediaspeed.net. Upravljalec portala se zaveže, da bo registriranega člana zbrisal iz evidence registriranih uporabnikov v roku desetih delovnih dni.

9.9. Sprememba uporabniškega imena je mogoča na podlagi utemeljene zahteve upravitelju portala. Zahtevo je potrebno poslati z v registraciji navedenega elektronskega naslova na elektronski naslov info@mediaspeed.net

10. POGOJI NAKUPA FOTOGRAFIJ

10.1. Spletni portal omogoča registriranim uporabnikom nakup fotografij in ostalih izdelkov oziroma storitev. Nakup je možen v slovenskem in angleškem jeziku, upravljalec spletnega portala pa si pridržuje omogočiti nakup tudi v nadaljnjih tujih jezikih.

10.2. Nakup fotografij in ostalih izdelkov ali storitev v celoti poteka na daljavo preko svetovnega spleta kot »storitev informacijske družbe«, pri čemer je upravljalec spletnega portala »ponudnik storitev informacijske družbe« v obsegu, ki pokriva dostop do podatkov in oglaševanje. V zvezi s prodajo blaga in storitev se za »ponudnika storitev informacijske družbe« šteje izvajalec storitve spletnega portala mediaspeed.net. Izvajalec mediaspeed.net fotografije in ostale izdelke ter storitve prodaja v svojem imenu in za svoj račun.

10.3. Prodajna cena fotografije oz. ostalih izdelkov in storitev je označena pri posameznem izbranem artiklu ali storitvi. Predstavlja končno ceno, ki jo plača uporabnik, v katero je že vključen davek na dodano vrednost. V primeru potrebe po dostavi se strošek dostave zaračuna posebej in je tudi označen dodatno ter na računu. Izvajalec storitve glede na izbrano plačilno sredstvo v nekaterih primerih dodatno zaračunava strošek uporabe izbranega plačilnega sredstva. Višina morebitnih stroškov je prikazana ob izboru posameznega plačilnega sredstva.

10.4. Dostava digitalnih fotografij poteka izključno v elektronski obliki, in sicer na naslov elektronske pošte navedene ali v uporabniškem računu (uporabnikov profil) registriranega uporabnika na spletnem portalu ali neregestiranega uporabnika ob enkratnem nakupu. Šteje se, da je dostava fotografije zaključena, ko je v elektronski obliki dana registriranemu uporabniku na razpolago za tisk ali drugo uporabo v njegovem uporabniškem računu (uporabnikovem profilu) ali na njegovo željo poslana po elektronski pošti.

10.5. Za pravilno delovanje in varnost svojega informacijskega sistema oz. dostavljivost elektronske pošte znotraj svojega sistema je odgovoren uporabnik sam. Uporabnik je dolžan poskrbeti, da je dostava elektronskega sporočila s potrditvijo naročila v elektronski obliki mogoča. Fotografije se v smislu zakona, ki ureja varstvo potrošnikov, štejejo za »digitalno vsebino«.

11. TEHNIČNA IZVEDBA NAKUPA FOTOGRAFIJ IN OSTALIH VSEBIN

11.1. Registriran uporabnik lahko začne postopek nakupa po tem, ko se je prijavil na spletni portal s svojim uporabniškim imenom in geslom. Po tem lahko prične z izborom fotografij, ki jih lahko prenese v košarico, s klikom na ukaz Dodaj v košarico.
Ko je v košarico dodal vse želene fotografije, klikne na gumb NAKUP, ki je v okviru košarice.
Odvisno od uporabe, opredeli način uporabe fotografije, izbor je med komercialno in osebno rabo.
Registrirani uporabnik klikne na zavihek Plačilo po pogodbi in označi, da je seznanje s splošnimi pogoji uporabe in nakupa fotografij. Ko potrdi Zaključek nakupa, se lahko v naslednjem koraku odloči za prenos fotografij na disk računalnika ali pošiljanje na opredeljeno e-pošto.

11.2. Neregistriran uporabnik prav tako opredeli način uporabe fotografije med osebno in komercialno rabo. Glede na to se mu pri fotografiji opredeli skupna cena z DDV.

11.3. Naročene fotografije in ostale vsebine je mogoče plačati s plačilnimi in kreditnimi karticami MasterCard, Visa, Visa Electron ali Maestro.

11.4. Plačilo s plačilnimi in kreditnimi karticami: Nakup z Maestro kartico je mogoč le, če banka dovoljuje spletne nakupe. Plačilo je potrebno opraviti ob oddaji naročila preko spleta in je pogoj za prenos fotografij.

11.5. Upravljalčev informacijski sistem samodejno generira in registriranemu uporabniku odpošlje elektronsko sporočilo s potrditvijo naročila, katero vsebuje vse bistvene podatke o oddanem naročilu. Dostava potrditve naročila steče takoj po zaključku nakupa (t. j. po tem, ko bančni sistem upravljalca zabeleži priliv kupnine). Hkrati se v elektronski obliki pošljejo ali prenesejo fotografije. S tem je postopek nakupa zaključen. Uporabnik lahko fotografije prenese v svoj informacijski sistem in jih na takšen način trajno hrani.

12. ODSTOP OD NAKUPA

12.1. Uporabnik lahko postopek nakupa prekine, vse dokler ne izvede plačila. Upravljalec spletnega portala oz. izvajalec storitve v tem primeru ni upravičen zaračunati nobenih stroškov. V primeru, če plačilo ni izvedeno v roku, določenem za posamezno plačilno sredstvo, se naročilo avtomatično šteje za stornirano.

12.2. Odstop od naročila po zaključku nakupa ni več mogoč.

13. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPRAVLJALCA PORTALA

13.1. Upravljalec portala poleg pravic in obveznosti, določenih v teh splošnih pogojih:

 • Zagotavlja, da bo storitve in funkcionalnosti portala skušal zagotavljati na najvišji možni ravni.
 • Zagotavlja, da si bo prizadeval odpravljati napake v delovanju spletnega portala ali storitev, ki jih spletni portal ponuja, v najkrajšem možnem času.
 • Zagotavlja, da si bo prizadeval registrirane uporabnike čim bolj ažurno obveščati o načrtovanih ali nenačrtovanih začasnih ali trajnih izpadih v delovanju spletnega portala ali funkcionalnosti ter storitev, ki jih portal omogoča, ter razlogih za takšne izpade.
 • Si pridržuje pravico, da upravljanje spletnega portala prenese na drugo osebo. Zavezuje se, da bo uporabnike o nameravanem prenosu pravočasno obvestil.

14. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKA PORTALA

14.1. Uporabnik portala je poleg drugih pravic in obveznosti, določenih v teh splošnih pogojih:

 • Dolžan uporabljati spletni portal ter storitve, ki jih omogoča, v skladu z njihovim namenom, predpisi, temi splošnimi pogoji ter navodili upravljalca.
 • Dolžan uporabljati spletni portal in storitve, ki jih omogoča, izključno na takšen način, da s tem upravljalcu, drugim uporabnikom ali tretjim osebam ne povzroča škode.
 • Dolžan vzdržati se vseh ravnanj (aktivnih, opustitvenih ali dopustitvenih), ki bi lahko imele za posledico nedelovanje, nepravilno ali omejeno delovanje spletnega portala, njegovih funkcionalnosti ali storitev, ki jih omogoča, ali okrnitev podatkovne integritete spletnega portala.
 • Dolžan upravljalca portala obvestiti o izpadu v delovanju portala, njegovih funkcionalnosti ali storitev, po elektronski pošti na naslov info@mediaspeed.net.
 • Dolžan ugovarjati računu s pisno reklamacijo v roku 8 dni od prejema.
 • Odgovoren za vse posledice, ki bi izhajale iz kršitve predpisov ali teh splošnih pogojev.
 • Dolžan vstopiti v morebitem pravdnem postopku proti upravljalcu zaradi kršitev predpisov ali pravic tretjih oseb v pravdni postopek kot intervenient na strani upravljalca oz. izvajalca storitve ali vstopiti v pravdo na strani tožene stranke, če so zato izpolnjeni pogoji in če je podlaga za zahtevek uporabnikovo ravnanje (aktivno, dopustitev sli opustitev), ki je bilo v nasprotju s predpisi ali temi splošnimi pogoji ali je kršilo pravice tretjih oseb.
 • Dolžan upravljalcu oz. izvajalcu storitve povrniti vso škodo, vključno s stroški sodnih ali drugih postopkov, ki bi jo ta utrpel zaradi zahtevkov drugih uporabnikov ali tretjih oseb in za katere bi se izkazalo, da temeljijo na ravnanju (aktivnem, dopustitvi sli opustitvi) uporabnika v nasprotju s predpisi ali temi splošnimi pogoji.

15. PRITOŽBE, PRIJAVA IN OBRAVNAVA KRŠITEV

15.1. Vsak uporabnik ali tretja oseba, ki meni, da je prišlo do kršitve teh splošnih pogojev, zlasti kadar gre za kršitve pravic intelektualne lastnine (točka 3), varstva osebnih podatkov (točka 5), pogojev uporabe spletnega portala (točka 6), obveznosti uporabnikov portala (točka 15), kadar gre za zlorabo njegovih osebnih podatkov, je dolžan to sporočiti upravljalcu portala na elektronski naslov info@mediaspeed.net

15.2. Postopek obravnave pritožb oz. obvestil o kršitvah je zaupen. Upravljalec portala se zavezuje varovati podatke o identiteti pritožnika ter podatke, na podlagi katerih je identiteto mogoče razkriti, pred dostopom tretjih oseb, razen, če uporabnik oz. tretja oseba, ki je poslala obvestilo o kršitvi oz. pritožbo, izrecno ne dovoli drugače. Dolžnost varovanja podatkov skladno s točko 5.12. ne velja v primeru, da dolžnost razkritja izhaja iz prisilnih predpisov.

15.3. Kadar upravljalec portala sam ali na podlagi prijave iz prejšnjega odstavka ugotovi, da je prišlo ali je utegnilo priti do kršitve prisilnih predpisov ali kateregakoli določila teh splošnih pogojev, lahko poleg ukrepov iz točke 6.7. takoj začasno onemogoči dostop do uporabnikovega uporabniškega računa. V takšnem primeru bo uporabnika pozval, da v roku, ki ga določi upravljalec, odpravi napake oz. zagotovi spoštovanje teh splošnih pogojev. Če uporabnik kršitev ne odpravi, če odprava kršitve ni mogoča ali če uporabnik kršitve ponavlja, je upravljalec upravičen uporabniški račun uporabnika ukiniti ter mu onemogočiti odprtje novega računa. O tem je dolžan upravljalec portala uporabniku poslati sporočilo na sporočen elekronski naslov. Uporabnik v primeru ukinitve uporabniškega računa iz te točke ni upravičen do odškodnine ali drugačnega nadomestila, ne glede na pravno podlago. Uporabnik sme z utemeljenim pojasnilom zaprositi za podaljšanje roka za odpravo kršitev. Upravljalec lahko prošnji ugodi ali jo zavrne ob upoštevanju vseh okoliščin primera. V primeru nespoštovanja dodatnega roka za odpravo kršitev velja isto kot velja za nespoštovanje primarnega pet-dnevnega roka.

15.4. V primeru, da ima katerokoli ravnanje uporabnika iz tega člena znake kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, bo upravljalec portala takšno ravnanje naznanil pristojnim državnim organom.

16. REŠEVANJE SPOROV

16.1. Vsak uporabnik se z vprašanji, pripombami in pritožbami, drugimi ugovori, zahtevki in izjavami. ki se nanašajo na delovanje portala, storitve iz točke 8. ali uporabo teh splošnih pogojev, lahko obrne na elektronski naslov info@mediaspeed.net. Na isti naslov je uporabnik dolžan pred sprožitvijo postopkov pred upravnimi ali sodnimi organi zaradi zaščite svojih interesov nasloviti tudi svoje pritožbe in zahtevke.

16.2. V primeru sporov med upravljalcem portala in uporabnikom oz. izvajalcem storitve in uporabnikom jih bosta slednja skušala reševati po mirni poti. V kolikor to ne bo mogoče, bo spore iz razmerja med upravljalcem portala ali izvajalcem storitve za območje Republike Slovenije na eni in uporabnikom na drugi strani reševalo stvarno pristojno sodišče v Mariboru, Slovenija.

POŠLJI POVPRAŠEVANJE